Deklaracja dostępności Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • – Nie wszystkie nagrane materiały filmowe i inne multimedia zawierają transkrypcję i audiodeskrypcję. Materiały filmowe publikowane po 23 września 2020 r. na stronie zostaną zaopatrzone w audiodeskrypcję,
 • – Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF (brak oznaczonych tagów struktury dokumentu lub skany dokumentów). Pliki w formacie PDF będą w miarę możliwości technicznych tworzone zgodnie ze standardami dostępności od 23 września 2020 r.,
 • – Nie wszystkie artykuły posiadają w treści listy nieuporządkowane lub uporządkowane.

Wyłączenia

 • – nagrane materiały filmowe i inne multimedia – multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Kucharzewski.
 • E-mail: webmaster@murowanydomkultury.pl
 • Telefon: 510157776

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
 • Adres: Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina
 • E-mail: dyrektor@murowanydomkultury.pl
 • Telefon: 61 812 21 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Mściszewska 10 (administrator budynku MG SPORT i Nieruchomości):

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji znajduje się na I PIĘTRZE – POZIOMIE 1,
 • budynek trzykondygnacyjny, posiada 1 wejście,
 • budynek wyposażony w windę i ogólnodostępną toaletę dla osób niepełnosprawnych na I PIĘTRZE – POZIOMIE 1,
 • szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się osoby niepełnosprawnej wewnątrz budynku,
 • w obrębie budynku, na ogólnodostępnym parkingu znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych – budynek nie posiada.

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8 (administrator budynku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”)

 • Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza” znajduje się na I PIĘTRZE – POZIOMIE 1,
 • budynek czterokondygnacyjny, posiada 1 wejście,
 • budynek nie posiada windy, ani żadnych przystosowań dla osób niepełnosprawnych, w zakresie poruszania się po budynku,
 • budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w pobliżu budynku, na ogólnodostępnym parkingu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych – budynek nie posiada.

Pracownia Rzeźby i Ceramiki, ul. Kręta 35 (administrator budynku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”)

 • Pracownia Rzeźby i Ceramiki znajduje się w PRZYZIEMIU budynku – POZIOM – 1,
 • budynek pięciokondygnacyjny (blok mieszkalny, wielorodzinny), posiada 1 wejście,
 • budynek nie posiada windy, ani żadnych przystosowań dla osób niepełnosprawnych, w zakresie poruszania się po budynku,
 • pracownia nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w pobliżu budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych – budynek nie posiada.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego